ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ

Doctors Prescription Note- Basic Things

Basic things you need to understand about a doctor's Prescription Note


Your Instructor


Dr Sabna
Dr Sabna

ഡോ:ശബ്ന.എസ്
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ
വയോമിത്രം പ്രോജക്ട്
കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ


Get started now!