നിപ്പ - അടിസ്ഥാന വസ്തുതകൾ

Basic Things you need to know about Nipah

നിപ്പ - അടിസ്ഥാന വസ്തുതകളെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ


Your Instructor


Geoffery Jacob
Geoffery Jacob

Health Inspector

Family Health Centre

Vattamkulam

9946156855

[email protected]


Get started now!