മൂക്കിൽ നിന്നും രക്‌തസ്രാവം -Nosebleeds

മൂക്കിൽ നിന്നും രക്‌തസ്രാവം ഉണ്ടായാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

What to do when Nosebleeds occur?

ഡോ .ശബ്‌ന


Your Instructor


Dr Sabna
Dr Sabna

ഡോ:ശബ്ന.എസ്
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ
വയോമിത്രം പ്രോജക്ട്
കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ


Enrolled participants can have detailed online/over the phone interaction with the course instructor through a seperate workplace collaboration platform.

Get started now!